Clinical Psychologist

“Jou denke kan jou siek
maak, of dit kan jou genees”

~ Jorgan Harris ~

Jorgan Harris - Clinical Psychologist

“Die lewe word nie gemeet deur die hoeveelheid
asemteue wat ons neem nie, maar deur die
oomblikke wat ons asem wegslaan”

~ Anoniem ~

Clinical psychologist grow

“Jy is geskape met alles wat
nodig is om suksesvol te wees”

~ NLP spreekwoord ~

Alternatiewe, moderne, kort-termyn en kragtige psigoterapie vir besige mense

Hierdie praktyk fokus op alternatiewe, moderne, kort-termyn en kragtige psigoterapie vir die moderne mens wat nie noodwendig die tyd of geld het om betrokke te raak in ‘n langtermyn proses van tradisionele psigoterapie nie.

Die doel van hierdie praktyk is om so vinnig en kragtig moontlik praktiese en werkbare oplossings te vind vir jou uitdaging. Hier word daar gebruik gemaak van die jongste, effektiefste en mees gevorderde menslike tegnologie.  Sodoende word ‘n probleem doeltreffend en steeds binne die raamwerk van professsionaliteit, etiese kode, vertroulikheid en die beskerming van ‘n professionele liggaam opgelos.

Ek is ‘n kliniese sielkundige en hoewel daar spasie is vir tradisionele psigo-analise, maak ek graag gebruik van moderne sisteme vir beter en vinniger resultate.

Ek spesialiseer in die volgende velde/terapeutiese tegnieke:

 • Kliniese Hipnose;
 • BWRT;
 • NLP;
 • EcCT;
 • Positiewe Sielkunde en
 • Sielvolheid, waarvan jy op hierdie webtuiste meer kan lees.

Sommige mense wonder of dit nie dalk net ‘n quick fix is nie. Sielkunde is ‘n jong, dinamiese en vinnig-ontwikkelende wetenskap wat letterlik elke dag vinniger, beter en kragtiger maniere ontdek om permanente verandering teweeg te bring. Indien jy steeds glo dat ‘n ossewa die beste manier is om van die Kaap tot in Johannesburg te reis, mag vliegtuig-tegnologie ‘n quick fix wees. Met ‘n vliegtuig gaan jy beslis nie die landskap ontdek nie, maar jy gaan gouer in Johannesburg aankom om te doen wat jy nodig het om te doen in die tyd wat jy tot jou beskikking het. Die vorm van reis bly maar altyd jou keuse.

Ek beskik oor ‘n Meestersgraad in Kliniese Sielkunde, asook ‘n Meestersgraad in Navorsing Sielkunde (cum laude).

Ek was van 1995 – 1999 ‘n lid van die Beroepsraad vir Sielkunde in die destydse Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad (SAGTR) – deesdae bekend as The Health Professions Council of South Africa (HPCSA).

Ek was ‘n deeltyds-tydelike dosent in filosofie en sielkunde aan die Noordwes Universiteit se Potchefstroom-kampus.

Voorts het ek die volgende kwalifikasies verwerf:

 • Meesters praktisyn van Kliniese Hipnose in 1998;
 • Praktisyn van EMDR (Eye Movement Desensitation and Reprocessing) in 1999;
 • Meesters praktisyn van NLP (Neuro-linguistiese Programmering) in 2003;
 • Meesters praktisyn van Energy Psychology in 2005;
 • Praktisyn van EMI (Eye Movement Integration) in 2006;
 • Praktisyn van EcCT (Encounter centered Couples Therapy) in 2013;
 • Meesters praktisyn van BWRT (BreinWerkende Rekursiewe Terapie) in 2015.

Ek het verskeie referate gelewer op Hipnose Kongresse in Suid-Afrika en oorsee. Ek het in 2005 ‘n internasionale deurbraak gemaak in die hipnotiese behandeling van Scleroderma (‘n skaars vorm van Outo-Immuunsiektes).
Ek word gereeld in die media aangehaal en is die gepubliseerde outeur van twee boeke: “NLP – ontgin die briljantheid in jou”  in 2011 en  “Dink slank, word slank”  in 2013.

© Copyright - Jorgan Harris • Kliniese Sielkundige • MA (Klin Sielk) - PU vir CHO • Pr. No: 8636125 • PS Nr: 0056472

Dear client

Status quo regarding the Corona virus (Covid-19) in my practice

We have just received clarity from the government that psychologists may continue with their tasks during this time.  We also received the consent of most medical funds to do consultations using electronic communications.

I would like you to connect with me during this time should you need my service.

There are three options:

 • You can stay in touch with me via phone calls, emails, voice messages as well as text messages. This service is offered for free provided they are kept short.
 • You can consult with me through electronic communication. WhatsApp Video Call appears to be the most reliable and most effective medium. We have received permission from most medical funds to use it for consultations.  You will need to sign a permission form.
 • You can see me physically in my rooms. This option will be used if the previous two options are not feasible. If we prefer this option, it will only take place certain times of the week and the most stringent measures will apply to avoid transfer and distribution of the Covid-19 virus.
   1. Please make use of the provided hand sanitiser available in my practice.
   2. The room will be disinfected after every session.
   3. Tissues and a closed bin are provided for respiratory hygiene. If you need to sneeze/cough – do this into a tissue and put it into the closed bin, or if necessary, sneeze into your elbow.
   4. I will maintain a distance of one to two meters between us throughout the session.
   5. I am leaving the front door open to avoid touching handles.
   6. I will keep windows open for fresh air.
   7. I will open the inner door myself to prevent you from touching handles.
   8. No physical touching of any nature will take place between us.
   9. You are advised to wait in your car to limit contact with other people in the waiting area.
   10. The bathrooms are fitted with paper towels. Please make use of them.
   11. Use your elbow or a tissue to press the buttons in the lifts or make use of the staircase and try to avoid touching the railings.
   12. If you feel unwell or too apprehensive to attend your session, please cancel your appointment. I will be extremely flexible with the 24 hour cancellation policy during these trying times.

Keep safe, keep healthy and keep Corona-anxiety free!

Beste kliënt

Status quo rakende die Corona virus (Covid-19) in my praktyk

Ons het pas duidelikheid van die regering gekry dat sielkundiges in hierdie tyd met hulle take voort mag gaan. Ons het ook die toestemming van meeste mediese fondse ontvang om konsultasies te doen deur die gebruik van elektroniese kommunikasie.
Ek wil graag hê dat jy gedurende hierdie tyd met my in verbinding bly sou jy my diens benodig.
Daar is drie opsies:

 • Jy kan in verbinding bly met telefoon-oproepe, e-posse, stem- en teksboodskappe. Hierdie diens word gratis aangebied mits dit kort gehou kan word.
 • Jy kan met my konsulteer deur elektroniese kommunikasie. WhatsApp Video Call blyk die betroubaarste en effektiefste medium te wees. Ons het toestemming van die meeste mediese fondse ontvang om dit so te kan doen. Jy sal net ‘n toestemmingsvorm moet teken.
 • Jy kan my fisies in my spreekkamer kom sien. Hierdie opsie sal gebruik word indien die vorige twee opsies nie haalbaar is nie. Indien ons hierdie opsie verkies, sal dit slegs sekere tye van die week plaasvind en sal die strengste maatreëls geld om oordrag en verspreiding van die Covid-19 virus te vermy.

Die volgende voorsorgmaatreëls sal getref word:

 1. Maak asseblief gebruik van die handreiniger wat in my praktyk beskikbaar is..
 2. Die vertrek sal na elke sessie ontsmet word.
 3. Gesigsdoekies (tissues) en ‘n geslote asblik word voorsien vir hygiene. Indien jy nodig het ons te hoes of te nies – kan jy dit in ‘n gesigsdoekie doen en dit in die blik gooi of, indien nodig, in jou elmboog hoes of nies.
 4. Ek sal regdeur die sessie ‘n veilige afstand van een to twee meter van jou hou.
 5. Ek los die voordeur oop sodat jy nie aan die handvatself hoef te raak nie.
 6. Ek laat ‘n venster oop vir vars lug.
 7. Ek sal self die binnedeur oopmaak sodat jy die aan die handvatsel hoef te raak nie.
 8. Daar sal geen fisiese aanraking van enige aard tussen ons wees nie.
 9. Wag in jou motor tot die laaste minuut om kontak met ander mense in die ontvangs-area te beperk.
 10. Die badkamers is voorsien van handdoek papier. Maak gerus daarvan gebruik.
 11. Gebruik jou elmboog, sleutel of gesigsdoekie om die hysbak se knoppies te druk of jy kan van die trappe gebruik maak en dit vermy om aand die handreebruik jou elmboog, sleutel of gesigsdoekie om die hysbak se knoppies te druk of jy kan van die trappe gebruik maak en dit vermy om aand die handreëlings te raak.
 12. As jy nie lekker voel nie of dalk bang is om jou sessie by te woon, kanselleer asseblief jou afspraak. Ek gaan uiters buigbaar wees met die 24-uur kansellasie beleid gedurende hierdie moeilike tye.

Wees veilig, wees gesond, bly ingelig en bly Corona-angs vry!